Regionální poradní platforma
Random ImageRandom ImageRandom Image

Regionální poradní platforma

Trend vzrůstajícího počtu migrantů na území hl. m. Prahy není možné bagatelizovat. Mělo by být v zájmu všech institucí a organizací, aby průběh integrace migrantů do majoritní společnosti probíhal co nejplynuleji.

Do roku 2012 v HMP chyběla jakákoliv koncepční práce v oblasti integrace cizinců. Z tohoto důvodu se stalo ICP koordinátorem aktivit směřujících ke vzniku pražské koncepce integrace cizinců, která má navazovat na národní Koncepci integrace cizinců, ale být přizpůsobena požadavkům a specifikám HMP.

Do vzniku pražské koncepce se zapojily celkem 3 poradní skupiny:

1.) Platforma migrantů – je setkání zástupců migrantských komunit žijících na území HMP. Fórum migrantů se poprvé sešlo v září 2012 a slouží především k aktivizaci migrantů, ale také jako zdroj informací od samotných migrantů o jejich potřebách, požadavcích, nápadech apod.

2.) Regionální poradní platforma - se stala místem výměny zkušeností a informací mezi jednotlivými členy této platformy, která se skládá z celkem 64 zástupců neziskových organizací, úřadů práce, městských úřadů a jejich odborů a dalších organizací/institucí (seznam všech zapojených viz níže).

Poradní platforma se během své činnosti rozdělila do 4 pracovních skupin, které se věnovaly problematice integrace cizinců z třetích zemí v následujících oblastech:
1. Vzdělávání
2. Aktivizace, participace a soužití
3. Přístup migrantů/tek k veřejným a sociálním službám
4. Uplatnění na trhu práce a zaměstnanost migrantů/tek

3.) Poradní platforma zástupců MČ, Prahy - Libuš a MHMP, jejíž vznik ICP podnítilo. Na pravidelných setkáních této platformy dochází ke sdílení novinek z jednotlivých MČ v rámci integračních aktivit. Tato platforma navazuje na regionální poradní platformu a její členové se jí aktivně účastní. Z 22 pražských MČ se jí aktivně účastní 19 MČ a Praha - Libuš. 

Od června 2013 se všechny skupiny opět pravidelně setkávaly a společně tvořily podklady pro finální verzi pražské koncepce, kterou jsme na začátku roku 2014 předložili ke schválení Komisi RHMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců. 

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců byla schválena Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/17 ze dne 19.6.2014 a byl tak dokončen více jak dvouletý proces její tvorby a schvalování na různých úrovní. 

Doufáme, že se tento dokument stane koncepčním materiálem, který bude dlouhodobě platným a závazným pro všechny státní i nestátní subjekty pracující v oblasti integrace cizinců na území hl. m. Prahy. A především, že tento dokument zlepší celkovou situaci cizinců žijících na území hl. m. Prahy.

Zápisy ze všech již proběhlých setkání a finální verzi pražské koncepce jsou ke stažení ZDE!

Plánované termíny regionální poradní platformy: 

Další setkání bude realizováno 9. února 2016 od 13 hod v prostorách MHMP, místnost č. 349, 3. patro., Mariánské náměstí, Praha 1. 

Pro více informací kontaktujte emailem:

Metodická vedoucí
Anca Covrigová, M.A.

  metodik@icpraha.com

 

Seznam členů poradní platformy:

Nevládní organizace Veřejná správa
Agentura pro sociální začleňování Magistrát hlavního města Praha
Amiga, o.s. Odbor azylové a migrační politiky MV ČR
Arcidiecézní charita Praha – Středisko migrace KŘ PČR HMP, Cizinecká policie
Armáda spásy Institut rozvoje hlavního města Praha
Asociace pro interkulturní práci, z.s. Městská část Praha 1
Centrum pro integraci cizinců, o.s. Městská část Praha 2
Člověk v tísni, o.p.s Městská část Praha 3
Drop In o.p.s. Městská část Praha 4
Dům národnostních menšin, o.p.s. Městská část Praha 5
Evropská kontaktní skupina Městská část Praha 6
GLE o.p.s. Městská část Praha 7
Charita Česká republika Městská část Praha 8
Inbáze Městská část Praha 9
Info-dráček, o.s. Městská část Praha 10
Klub Hanoi, o.s. Městská část Praha 11
Komunitní fórum, o.s. Městská část Praha 12
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty Městská část Praha 13
La Strada ČR, o.p.s. Městská část Praha 14
Lačhe Čhave, o.s. Městská část Praha 15
Maltézská pomoc, o.p.s. Městská část Praha 17
META, o.s. Městská část Praha 18
Move to Prague.com Městská část Praha 22
Mozaiky, Platform Dialog o.s. Městská část Praha - Libuš
Multikulturní centrum Praha, o.s. Úřad práce České republiky
Nová škola o.p.s. Magistrát města Plzně
Občanské komunitní fórum Libuš Národní protidrogová centrála PČR
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Správa uprchlických zařízení MV ČR
Poradna pro integraci, o.s. VUPSV, v.v.i.
Sananim, z.s. Zařízení pro děti cizince, 
Sdružení pro integraci a migraci, o.s.  
Slovo 21, o.s.  
Youth Included  
Vzdělávací a kulturní instituce Mezinárodní organizace
Fakulta humanitních studií UK – Katedra antropologie Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
Filozofická faktulta UK - katedra etnologie  
Přírodovědecká fakulta UK - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR)

Přírodovědecká fakulta UK - Geografické migrační centrum GEOMIGRACE, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

 
Vysoká škola ekonomická - Oddělení zahraničních styků  
Městská knihovna v Praze  

 

Integrační centrum Praha o.p.s.